Cách thêm GPT Chatbot sử dụng HTML, CSS và JavaScript cho Blog

Chatbot là một kiểu phần mềm có vai trò như là một trợ lý ảo và có khả năng hiểu được các thông tin mà người dùng cung cấp và đưa ra phản hồi phù hợp.
Cách thêm GPT Chatbot sử dụng HTML, CSS và JavaScript cho Blog
Please wait 0 seconds...
Scroll Down and click on Go to Link for destination
Congrats! Link is Generated

Thời điểm hiện tại chắc hầu hết các bạn đều biết đến ChatGPT cũng như các AI Chatbot trên mạng rất nhiều rồi, nếu như các bạn chưa biết thì Chatbot là một kiểu phần mềm có vai trò như là một trợ lý ảo và có khả năng hiểu được các thông tin mà người dùng cung cấp và đưa ra phản hồi phù hợp nhất cho người dùng.

Cách thêm GPT Chatbot sử dụng HTML, CSS và JavaScript cho Blog

Thêm Chatbot vào website hay trang blog của mình có thể giúp người dùng thêm phần hứng thú hơn với website của chúng ta, vậy nên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một Chatbot sử dụng API từ OpenAI cũng với HTML, CSS và JavaScipt và website, blog của mình.

Với Chatbot này, người dùng có thể hỏi và nhận được phản hồi ngay lập tức. Chatbot này có thể sử dụng trên nhiều thiết bị khác nhau. Hãy nhớ rằng để tạo phản hồi cho truy vấn của người dùng.

Các bước thêm GPT Chatbot sử dụng HTML, CSS và JavaScript

Để thêm GPT Chatbot sử dụng HTML, CSS và JavaScript, các bạn có thể theo dõi và làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Các bạn tìm đến thẻ </body> và thêm đoạn HTML sau đây ngay phía trên thẻ </body>:

<button class="chatbot-toggler">
  <span class="material-symbols-rounded"><i class="fas fa-comment-alt"></i></span>
  <span class="material-symbols-outlined"><i class="fas fa-times"></i></span>
</button>
<div class="chatbot">
  <header>
    <h2>Chatbot</h2>
    <span class="close-btn material-symbols-outlined"><i class="fas fa-times"></i></span>
  </header>
  <ul class="chatbox">
    <li class="chat incoming">
      <span class="material-symbols-outlined"><i class="fas fa-robot"></i></span>
      <p>Hi there 👋<br />How can I help you today?</p>
    </li>
  </ul>
  <div class="chat-input">
    <textarea placeholder="Enter a message..." required="required" spellcheck="false"></textarea>
    <span class="material-symbols-rounded" id="send-btn"><i class="fas fa-share"></i></span>
  </div>
</div>

Bước 2: Tiếp tục thêm đoạn JavaScript sau đây ngay phía dưới đoạn HTML vừa thêm và phía trên thẻ </body>:

<script>/*<![CDATA[*/
const chatbotToggler = document.querySelector(".chatbot-toggler");
const closeBtn = document.querySelector(".close-btn");
const chatbox = document.querySelector(".chatbox");
const chatInput = document.querySelector(".chat-input textarea");
const sendChatBtn = document.querySelector(".chat-input span");

let userMessage = null; // Variable to store user's message
const API_KEY = ""; // Paste your API key here
const inputInitHeight = chatInput.scrollHeight;

const createChatLi = (message, className) => {
  // Create a chat <li> element with passed message and className
  const chatLi = document.createElement("li");
  chatLi.classList.add("chat", `${className}`);
  let chatContent = className === "outgoing" ? `<p></p>` : `<span class="material-symbols-outlined"><i class="fas fa-robot"></i></span><p></p>`;
  chatLi.innerHTML = chatContent;
  chatLi.querySelector("p").textContent = message;
  return chatLi; // return chat <li> element
}

const generateResponse = (chatElement) => {
  const API_URL = "https://api.openai.com/v1/chat/completions";
  const messageElement = chatElement.querySelector("p");

  // Define the properties and message for the API request
  const requestOptions = {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
      "Authorization": `Bearer ${API_KEY}`
    },
    body: JSON.stringify({
      model: "gpt-3.5-turbo",
      messages: [{role: "user", content: userMessage}],
    })
  }

  // Send POST request to API, get response and set the reponse as paragraph text
  fetch(API_URL, requestOptions).then(res => res.json()).then(data => {
    messageElement.textContent = data.choices[0].message.content.trim();
  }).catch(() => {
    messageElement.classList.add("error");
    messageElement.textContent = "Oops! Something went wrong. Please try again.";
  }).finally(() => chatbox.scrollTo(0, chatbox.scrollHeight));
}

const handleChat = () => {
  userMessage = chatInput.value.trim(); // Get user entered message and remove extra whitespace
  if(!userMessage) return;

  // Clear the input textarea and set its height to default
  chatInput.value = "";
  chatInput.style.height = `${inputInitHeight}px`;

  // Append the user's message to the chatbox
  chatbox.appendChild(createChatLi(userMessage, "outgoing"));
  chatbox.scrollTo(0, chatbox.scrollHeight);
  
  setTimeout(() => {
    // Display "Thinking..." message while waiting for the response
    const incomingChatLi = createChatLi("Thinking...", "incoming");
    chatbox.appendChild(incomingChatLi);
    chatbox.scrollTo(0, chatbox.scrollHeight);
    generateResponse(incomingChatLi);
  }, 600);
}

chatInput.addEventListener("input", () => {
  // Adjust the height of the input textarea based on its content
  chatInput.style.height = `${inputInitHeight}px`;
  chatInput.style.height = `${chatInput.scrollHeight}px`;
});

chatInput.addEventListener("keydown", (e) => {
  // If Enter key is pressed without Shift key and the window 
  // width is greater than 800px, handle the chat
  if(e.key === "Enter" && !e.shiftKey && window.innerWidth > 800) {
    e.preventDefault();
    handleChat();
  }
});

sendChatBtn.addEventListener("click", handleChat);
closeBtn.addEventListener("click", () => document.body.classList.remove("show-chatbot"));
chatbotToggler.addEventListener("click", () => document.body.classList.toggle("show-chatbot"));
/*]]>*/</script>

Bước 3: Tìm đến thẻ head và thêm đoạn CSS sau phía trên thẻ </head>:

<style>/*<![CDATA[*/
.chatbot-toggler{position:fixed;font-size:25px;bottom:30px;left:35px;outline:none;border:none;height:50px;width:50px;display:flex;cursor:pointer;align-items:center;justify-content:center;z-index:2;border-radius:50%;background:#e0ac33;transition:all .2s ease}
body.show-chatbot .chatbot-toggler{transform:rotate(90deg)}
.chatbot-toggler span{color:#fff;position:absolute}
.chatbot-toggler span:last-child,body.show-chatbot .chatbot-toggler span:first-child{opacity:0;display:flex}
body.show-chatbot .chatbot-toggler span:last-child{opacity:1}
.chatbot{position:fixed;left:35px;bottom:90px;width:350px;background:#fff;z-index:999;border-radius:15px;overflow:hidden;opacity:0;pointer-events:none;transform:scale(0.5);transform-origin:bottom right;box-shadow:0 0 128px 0 rgba(0,0,0,0.1),0 32px 64px -48px rgba(0,0,0,0.5);transition:all .1s ease}
body.show-chatbot .chatbot{opacity:1;pointer-events:auto;transform:scale(1)}
.chatbot header{padding:10px 0;position:relative;text-align:center;color:#fff;background:#e0ac33;box-shadow:0 2px 10px rgba(0,0,0,0.1)}
.chatbot header span{position:absolute;right:15px;top:50%;cursor:pointer;transform:translateY(-50%)}
header h2{font-size:1.4rem}
.chatbot .chatbox{overflow-y:auto;height:450px;padding:30px 20px 100px}
.chatbot :where(.chatbox,textarea)::-webkit-scrollbar{width:6px}
.chatbot :where(.chatbox,textarea)::-webkit-scrollbar-track{background:#fff;border-radius:25px}
.chatbot :where(.chatbox,textarea)::-webkit-scrollbar-thumb{background:#ccc;border-radius:25px}
.chatbox .chat{display:flex;list-style:none}
.chatbox .outgoing{margin:20px 0;justify-content:flex-end}
.chatbox .incoming span{width:32px;height:32px;color:#fff;cursor:default;text-align:center;line-height:32px;align-self:flex-end;background:#e0ac33;border-radius:4px;margin:0 10px 7px 0}
.chatbox .chat p{white-space:pre-wrap;padding:12px 16px;border-radius:10px 10px 0 10px;max-width:75%;color:#fff;font-size:.95rem;background:#e0ac33}
.chatbox .incoming p{border-radius:10px 10px 10px 0}
.chatbox .chat p.error{color:#721c24;background:#f8d7da}
.chatbox .incoming p{color:#000;background:#f2f2f2}
.chatbot .chat-input{display:flex;gap:5px;position:absolute;bottom:0;width:100%;background:#fff;padding:3px 20px;border-top:1px solid #ddd}
.chat-input textarea{height:55px;width:100%;border:none;outline:none;resize:none;max-height:180px;padding:15px 15px 15px 0;font-size:.95rem}
.chat-input span{align-self:flex-end;color:#e0ac33;cursor:pointer;height:55px;display:flex;align-items:center;visibility:hidden;font-size:1.35rem}
.chat-input textarea:valid ~ span{visibility:visible}
@media (max-width: 490px) {
.chatbot-toggler{right:20px;bottom:20px}
.chatbot{left:0;bottom:0;height:100%;border-radius:0;width:100%}
.chatbot .chatbox{height:90%;padding:25px 15px 100px}
.chatbot .chat-input{padding:5px 15px}
.chatbot header span{display:block}
}
/*]]>*/</style>

Bước 4: Lưu lại.

Lưu ý: Chatbot của bạn hiện vẫn chưa hoạt động vì bạn chưa thêm API key trong biến API_KEY. Để lấy API key từ OpenAI, hãy đăng ký tài khoản tại https://platform.openai.com/account/api-keys.

Nếu các bạn không đăng ký được thì có thể liên hệ mình qua email([email protected]), facebook hoặc qua trang liên hệ mình có thể giúp các bạn tạo 1 tài khoản với giá 30.000 VND

”Khi đăng ký tài khoản OpenAI, bạn sẽ nhận được $5 miễn phí để sử dụng API. Nếu tài khoản của bạn đã sử dụng hơn 3 tháng hoặc 5$ miễn phí, bạn cần tạo 1 tài khoản mới để lấy 5$ miễn phí hoặc nạp thêm tiền vào để tiếp tục sử dụng API của nó. Bạn có thể kiểm tra được tài khoản của mình ở link trên.”

Kết luận

Tóm lại trong bài viết này mình đã hướng dẫn các bạn cách thêm GPT Chatbot sử dụng HTML, CSS và JavaScript cho Blog. Hy vọng làm theo các bước trong bài này, bạn đã tạo thành công GPT Chatbot bằng HTML, CSS và JavaScript.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào đừng ngại comment xuống phía bên dưới mình sẽ giúp các bạn giải đáp thắc mắc sớm nhất có thể. Hãy nhớ rằng bạn cần phải thêm “API key của OpenAI” vào biến API_KEY trong bước 2.

Cách thêm GPT Chatbot sử dụng HTML, CSSJavaScript cho Blog

0/5
0 ratings
5
4
3
2
1
Có những thứ luôn quẩn quanh cuộc đời bạn và đôi lúc không có lời giải thích, liệu rằng đó có phải là duyên số?!

Đăng nhận xét

Your email address will not be published.

Enter Image URL / Code Snippets / Quotes / name tag, then click parse button accordingly that you have entered. then copy the parse result and paste it into the comment field.


Maybe You Like

Follow
Google Translate